# تعهدنامه_کونگ_فو

فرم تعهد نامه ورزشی کونگ فو

      تمامی قدرت وتوانایی ازآن خداوند است   تعهد نامه :    اینجانب ............................... فرزند.............................متولد ......./......../........  شناسنامه ....  ...   ..........صادره از............... .میزان تحصیلات ...........................دررشته ی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 63 بازدید