فرم تعهد نامه ورزشی کونگ فو

 

 

 

تمامی قدرت وتوانایی ازآن خداوند است

 

تعهد نامه :

 

 اینجانب ............................... فرزند.............................متولد ......./......../........  شناسنامه ....  ...   ..........صادره از............... .میزان تحصیلات ...........................دررشته ی تحصیلی ............................درشغل .............................و شغل پدر.........................   ..سابقه ی ورزشی ......     ...................دررشته ی ورزشی ..............................را داشته ام .  تمرینات ورزشی خود را درتاریخ .........................دررشته ی رزمی کونگ فو تحت نظراستاد..............................درشهر......................آغازمی نمایم و متعهد می شوم که کلیه ی مقررات رشته ی مذکور و باشگاه را کاملا رعایت نمایم .

 

امضا واثرانگشت ورزشکار

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 64 بازدید