فرم حکم قهرمانی

 

 عطر ورایحه ی پیروزی عرق است .(هیل بران )

 

سازمان تربیت بدنی

فدراسیون ...........................

سبک ................................

 

حکم قهرمانی  

 

 

بدین وسیله گوا.هی می شود خانم / آقای ..............................درمسابقات

قهرمانی کشور سبک ......................................در

رشته .................................سال.......................که در

شهر...........................برگزارگردیده شرکت

ومقام .....................نونهالان را دروزن .....................کیلوگرم

احرازنموده است . لذا به دریافت این حکم مفتخرمی گردد. امید است هماره در

عرصه ی ورزش کشور افتخارآفرین این مرزو بوم باشید.

 

 

رییس سبک                                                   رییس فدراسیون

 

/ 0 نظر / 18 بازدید