تعهد نامه ورزش شنا

 

 خیر لهو الموم

بهترین سرگرمی مومن شنا است

  

تعهد نامه :

 

اینجانب ............................... فرزند.............................متولد ......./......../........  شناسنامه ....  ...   ..........صادره از............... .میزان تحصیلات ...........................دررشته ی تحصیلی ...................سابقه ی شنا دررشته ی  پروانه .را داشته ام .  تمرینات ورزشی خود را درتاریخ .........................دراستخرسرپوشیده ی ............... تحت نظراستاد............................آغازمی نمایم و متعهد می شوم که کلیه ی مقررات رشته ی مذکور و استخررا کاملا رعایت نمایم .

 

امضا واثرانگشت ورزشکار

 

/ 0 نظر / 19 بازدید