حکم معاون سازمان تربیت بدنی و رییس مرکز توسعه ورزش قهرمانی

 

برادرگرامی جناب آقای سیدحمید سجادی هزاوه

نظربه مراتب تخصص ، کارایی وتجارب مدیریتی جنابعالی درحوزه ورزش به

موجب این ابلاغ به عنوان معاون سازمان ورییس مرکز توسعه ورزش قهرمانی

وحرفه ای منصوب می شوید.

ضروری است با توجه به اهداف وسیاست های تعیین شده برای ورزش

کشوروتاسی ازارزش های غنی اسلامی وتوسعه فرهنگ پهلوانی وبهره گیری

ازکلیه ی ظرفیت های ورزش کشور، اقدام جدی جهت توسعه ورزش قهرمانی

ودستیابی به جایگاه مناسب ورزش کشوردرعرصه بین المللی به عمل آورید.

دراین راستا ضرورت دارد علمی ردن وارتقا سطح آموزش ورزش کشور،

استفاده از توانمندی ها وتجارب کارشناسان ، مدیران وپیشکسوتان ورزشی ،

ارتقای جایگاه ورزش بانوان ، پاکسازی محیط ورزش ازهرگونه ناهنجاری های

اخلاقی وحمایت ارباشگاه های ورزشی را مورد توجه خاص قراردهد. امید است

با انکال به خداوند وبهره گیری ازکلیه امکانات مادی ومنابع انسانی

واستعدادهای موجود دراعتلای ورزش موفق وموید باشید.

علی سعید لو                    

معاون رییس جمهورورییس سازمان تربیت بدنی

/ 0 نظر / 18 بازدید