تعهدنامه ورزش سپک تاکرا

 

وزادکم فی الخلق بصطه

وخداوند به جسم شما فزونی داد

 

تعهد نامه :

 

 

 اینجانب ............................... فرزند.............................متولد ......./......../........  شناسنامه ....  ...   ..........صادره از............... .میزان تحصیلات ...........................دررشته ی تحصیلی ............................درشغل .............................سابقه ی ورزشی ......     ...................دررشته ی ورزشی ..............................را داشته ام .  تمرینات ورزشی خود را درتاریخ .........................دررشته ی سپک تاکرا تحت نظراستاد..............................آغازمی نمایم و متعهد می شوم که کلیه ی مقررات رشته ی مذکور و باشگاه را کاملا رعایت نمایم .

 

امضا واثرانگشت ورزشکار

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید