درخواست کارت شناسایی ورزشکاران – مربیان وسرپرستان و... درمسابقات :

 

درخواست کارت شناسایی ورزشکاران – مربیان وسرپرستان و... درمسابقات :

 

 جناب آقای .......................مدیریت توانمند درعرصه ی ورزش کشور:

 

با توجه به میزبانی استان .................درچهاررشته ی والیبال – هندبال –

بسکتبال وتکواندو آقایان وبانوان المپیاد ایرانیان دستورفرمایید کارت شناسایی مورد

نیازجهت ورزشکاران – مربیان – سرپرستان – عوامل اجرایی وفنی شرکت کننده

درمسابقات به این اداره کل ارسال نمایند.

 

با تشکر ازاقدام داهیانه ی جنابعالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 24 بازدید