حکم معاون رییس جمهور و رییس سازمان تربیت بدنی

برادرگرامی جناب آقای سعیدلو:

 

به استناداصل یکصد وبیست وچهارم قانون اساسی وبنا به تجربه وتعهد

 وشایستگی ها ، جنابعالی را به سمت " معاون رییس جمهور ورییس سازمان

تربیت بدنی " برمی گزینم .

امروزاهمیت تربیت بدنی وورزش درسطوح همگانی ، پهلوانی ، هرمانی وحرفه

ای ونقش آن درسلامت جسمی وروانی جامعه وحفظ وتقویت غروروهمبستگی

ملی برکسی پوشیده نیست .

دردولت نهم تلاش های بسیارارزشمند وموفقی جهت توسعه تاسیسات ورزشی

وهمچنین زیرساخت های ورزشی دررشته های گوناگون به عمل آمده است

ودرنتیجه شاهد شکوفایی جوانان ونوجوانان وقهرمانانمان درعرصه های ملی ،

منطقه ای وجهانی هستیم . این خدمات باید باسرعت هرچه تمام ترادامه یابد وبا

رفع کاستی ها وایجاد هماهنگی کامل بین بخش های گوناگون ورفع کلیه ی موانع

وحواشی آسیب رسان وبا اتکا به استعداد شگرف فرزندان پاک وایمانی ، ورزش

این سرزمین درقله های شایسته قرارگیرد.

ضمن تقدیرازخدمات ارزشمند وماندگارآقای مهندس علی آبادی به ورزش

کشوروکلیه دست اندرکاران وقهرمانان ، امیدوارم با توکل برخدا وبهره مندی از

همکاران متعهد ، هوشمند وتوانمند ودرسایه عنایات حضرت ولی عصر(عج)

درارتقا ورزش کشوروتحقق اهداف دولت دهم موفق وسربلند باشید. رجا واثق

دارم جامعه ورزش کشوردرانجام ماموریت خطیرشما را یاری خواهد کرد.

محمود احمدی نژاد

 

/ 0 نظر / 17 بازدید