فرم تقدیرنامه ورزشی آموزش و پرورش به مدرسه :

تیم های خوب تنها هنگامی قهرمان می شوند که اعضای آن به یکدیگراعتماد کرده و من را فدای ما کنند.(فیل جکسون

 

وزارت آموزش وپرورش

 

تربیت بدنی آموزش وپرورش منطقه ی ..............

 

 

نظربه این که مدرسه ی دبیرستان /

راهنمایی /دبستان ............................... درسال تحصیلی ........

درمسابقات .................. این منطقه شرکت

ودررشته ..........................مقام .........................را

احراز نموده است . لذا به دریافت این لوح نایل می گردد .

ازخداوند متعال موفقیت روزافزون خواستاریم .

 

 کارشناس  تربیت بدنی   منطقه  .... 

آموزش وپرورش منطقه .......

 

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید