تقدیرنامه وزارت اموزش و پرورش درمسابقات قهرمانی

تیم های خوب تنها هنگامی قهرمان می شوند که اعضای آن به یکدیگراعتماد کرده و من را فدای ما کنند.(فیل جکسون

 

وزارت آموزش وپرورش

تربیت بدنی آموزش وپرورش منطقه ی ..............

 

نظربه این که مدرسه ی دبیرستان / راهنمایی /دبستان ............................... 

درسال تحصیلی ................. درمسابقات .................. این منطقه شرکت و

در رشته ی ..................................مقام .........................را احراز ن

موده است . لذا به دریافت این لوح نایل می گردد . ازخداوند متعال موفقیت

روزافزون خواستاریم .

 

 کارشناس  تربیت بدنی منطقه  .............                            

آموزش وپرورش منطقه ی...............

 

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید