لوح تقدیر تربیت بدنی و تندرستی-لوح تقدیر مسابقات ورزشی مدارس

لوح تقدیر مسابقات ورزشی مدارس

مقام اول
مسابقات
شنا
مدارس ........
سال .......

جناب آقای ........... 
اینک که با استعانت از درگاه خدواند متعال و در پرتو تعلیمات ارزنده مربیان و تلاش و کوشش خود درسال ..........، مقام .......... رشته فوتبال را در مسابقات قهرمانی آموزشگاه های مناطق تهران احراز نموده اید، به دریافت این حکم نایل می شوید
امید است با یاری جستن از الطاف الهی، همواره نمونه بارزی از یک جوان ورزشکار با ایمان باشید.

مدیر تربیت بدنی و تندرستی شهر..........

/ 0 نظر / 345 بازدید